باسمه تعالي

در مسابقه ي كتابخواني دبستان، كتاب انتخاب شده "آلبوم خانواده : پنجاه برداشت نو از آيين خانواده ي فاطمي عليها السلام" است. 

نويسندگان اين كتاب "آقاي جواد اكبري و خانم محبوبه زارع" مي باشند. نشر "بوستان كتاب" اين كتاب را منتشر كرده است. 

اين كتاب به مناسبت "هفته كتاب و كتابخواني" در روز شنبه 94/8/30 در بين متقاضيان توزيع شد.

در اين مسابقه جمعا 232 نفر، از ميان والدين و همكاران شركت كردند.

مهلت پاسخ گويي به سوالات مسابقه تا تاريخ 94/9/22 مي باشد.