دسته: مسابقات

نتایج مرحله دوم مسابقات احکام منطقه 2َ

حنانه سادات شایق                               پایه ی پنجم                                      رتبه  اول

سحر رحیمی                                     پایه ی چهارم                                    رتبه  سوم