دسته: مسابقات

نتایج مسابقات حفظ قرآن

یاسمن درودیان                  پایه ی دوم                       رتبه اول

ثنا طاهری                       پایه ی چهارم                    رتبه اول

حلما طاهری                     پایه ی پنجم                      رتبه اول

نتایج مسابقات قرائت قران 

فاطمه صفر زاده                پایه ی اول                       رتبه سوم

زینب سادات ساداتی فر        پایه ی دوم                        رتبه اول

آلا جبلی                         پایه ی سوم                       رتبه اول

نتایج مسابقات احکام

حنانه سادات شایق             پایه ی پنجم                       رتبه  برتر

سحر رحیمی                   پایه چهارم                        رتبه  برتر