دسته: مسابقات

 مسابقات

الف) مسابقات ورزشی:

     دانش آموزان تیم­های والیبال و بسکتبال دبستان روشنگر (اعضای تیم: متشکل از پایه های سوم تا ششم) به مسابقات منطقه راه پیدا کردند.

     دانش آموزان تیم والیبال در تاریخ 96/8/23 در مسابقه پیروز شدند و در دور دوم در تاریخ 96/8/30 بازی را واگذار کردند.

     دانش آموزان تیم بسکتبال در تاریخ 96/9/11 در مسابقه شرکت کردند. در دو بازی اوّل مسابقه را بردند و مسابقه ی سوم را واگذار کردند.

ـ مسابقات فرهنگی ـ ادبی:

     دانش آموزان برگزیده ی مشاعره (از پایه ی سوم تا ششم) در مسابقه ی منطقه مورخ 96/9/7 شرکت کردند. نتایج این مسابقه متعاقباً اعلام خواهد شد.

                                                                                    دبستان روشنگر