دانش آموزان پایه ی پنجم روز چهارشنبه 96/2/6 اردو داخل مدرسه خواهند داشت که از ساعت 7:30 الی 11 برگزار می گردد.