جشن میلاد حضرت فاطمه (س) روز دوشنبه 14 اسفند ماه 96 توسط دانش آموزان پایه ی اول برگزار شد .

                                                                                                   به نام خدا

دپارتمان زبان انگلیسی با دبیران متخصص و متعهد با هدف ارتقاء دانش آموزان این مجمتع مشغول به کار شد.

امروزه آموزش زبان انگلیسی با گذشته بسیار متفاوت است.در گدشته تاکید بر گرامر و ترجمه بود. گرامر های دشوار و پیچیده آموزش داده می شد. و با آن همه فشار و زمان صرف شده در نهایت افراد به سختی می توانستند صحبت کنند. اما امروزه تاکید بر صحبت کردن و ارتباط داشتن است. یعنی روش  communicative approach. در این رویکرد تاکید بر مکالمه و صحبت کردن است . به این منطور دانش آموزان باید ورودی بسیاری داشته باشند و گوش آنها عادت کند تا بتوانند به تدریج صحبت کنند. به این منظور کتاب انتخاب شده با عنوان  family and friends  دارای سی دی های مناسبی است که دانش آموزان در صورت گوش دادن به آنها ( روزی 10 ) دقیقه می توانند مهارت شنیدن را در خود تقویت کنند.از طرف دیگر کلاسها به زبان انگلیسی برگزار می شوند و به این ترتیب دانش آموزان با ورودی نسبتا خوبی روبرو هستند.داش آموزان با تعامل داشتن با معلم و هم کلاسی هایش قادر می شود مهارت صحبت کردن را تقویت کنند.

به طور کلی چهار مهارت در تدریس زبان آموزش داده می شود. گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن . که اینها به طور پیوسته آموزش داده می شوند و نه به شکل منفک و حدا حدا.به این معنا که وقتی مطلبی خوانده می شود و از دانش آموزان خواسته می شود که آن مطلب را یادداشت کنند در واقع دو مهارت گوش داددن و نوشتن درگیر می شود . به این طریق هر چهار مهارت می تواند همزمان تقویت شوند.

به دلیل آنکه تمرکز بیشتر بر مهارت صحبت کردن می باشد در کلاس از دانش آموزان خواسته می شود که role play  یا نمایش داشته باشند و با هم مکالمه کنند یا داستانی را به زبان خود تعریف کنند.

در نهایت دز مراحل اولیه نیاز به همراهی والدین می باشد که سی دی را برای دانش آموزان پخش کنند و به آنها نحوه استفاده از سی دی را آموزش دهنند. کتاب primary reading and writing  سی دی آموزشی مفیدی دارد که دانش آموزان با گوش دادن به آنها می توانند فرایند یادگیری خود را افزایش دهند.