جلسه اولین جلسه کارگروه رفاهی انجمن اولیا و مربیان دبستان روز یکشنبه 19 آذر ماه تشکیل شد .

آقای دکتر طاهری –آقای سیف – آقای ملا رمضانی آقای باقری نماینده سرویس ایاب و ذهاب – خانم مجیدی نماینده معلمین و خانم راغفر در این جلسه حضور داشتند و درمورد مسایل سرویس و نحوه ورود اعضای محترم انجمن در نظارت برعملکرد پیمانکار آقای مظاهری بحث و تبادل نظر شد . در پایان جلسه از پیمانکار خواسته شد که در جلسه حضور پیدا کنند و به سوالات پاسخ دهند و مقررشد پیمانکار گزارش مالی شفاف سرویس ها و راهکارهای ایجاد انگیزه برای حسن انجام کار راننده ها و تامین رضایت حداکثری اولیا و راننده ها و مجهز نمودن سرویس ها به سیستم نرم افزاری نظارتی و اطلاع رسانی مناسب را در دستور کارخود قرار دهند و تا پایان ماه جاری گزارش آن را به کارگروه رفاهی ارائه دهند.

بدیهی است تصمیم در خصوص ادامه همکاری با پیمانکار محترم در سالهای آتی ، بر اساس ارزیابی عملکرد ایشان توسط انجمن درخصوص موارد فوق الذکر صورت می گیرد .