معلمان دبستان روشنگر ، از میان افراد متخصص ، کارآمد و متعهد به مبانی دینی و اخلاقی انتخاب می شوند . تمامی گروه های آموزشی ،فعال هستند و در جلسات منظم هفتگی به مسائل و مشکلات آموزشی دانش آموزان رسیدگی می کنند.

با همکاری و هم فکری در تهیه طرح درس ها و فعالیت های جانبی، همدیگر را تقویت می کنند و با بررسی منابع و کتابهای کمک آموزشی موجود ، کتاب کار وجزوات کمکی برای دانش آموزان تعیین می کنند .